top of page
170974874_4133860853303061_8973674815937103160_n.jpeg

ร่วมทำบุญออนไลน์

ประเภทการทำบุญ เช่น 

    - ทำบุญสร้างศาลาถวายสังฆทาน

    - ทำบุญสร้างสร้างอาคารจอดรถ

    - ทำบุญสร้างซุ้มประตูวัด

    - ทำบุญบูรณปฏิสังขรณ์วัด

    - ทำบุญค่าน้ำ ค่าไฟ

01

สร้างเหรียญย่านาค

เลขบัญชี 133-235954-5

ชื่อบัญชี วัดมหาบุศย์ (สร้างเหรียญย่านาค)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

02

กองทุน อื่นๆ

เลขบัญชี 065-3-32102-3

ชื่อบัญชี วัดมหาบุศย์

ธนาคาร กสิกรไทย

bottom of page